tlo-menu
Stronnictwo PRS Samorządna Polska Galeria Linki Kontakt

Wszystkie nadzieje (...) wiążę je z mocą nieśmiertelnego Króla wieków, którym jest (...) Król i Pan tego Narodu, któremu patronuje od tysiąca lat.

S.B. Kard. Stefan Wyszyński

Inicjatywa obywatelska

Zmierzająca do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r., art. 63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł.

Inicjatywie tej przewodniczy Ruch Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska", który skupia liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i grupy modlitewne oraz wiele osób indywidualnych utożsamiających się z jego założeniami i celami. Nasz Ruch jest znany z licznych wystąpień i publikacji broniących interesu naszej Ojczyzny, tożsamego z niepodległością, praworządnością i z chrześcijańską tradycją, a także z inicjatywy budowy monumentalnego pomnika Jezusa Króla oraz z działań na rzecz Intronizacji.

Obecna inicjatywa, zmierzająca do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, została podjęta przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska" wskutek wyczerpania się wszystkich innych możliwych form prawnego domagania się od władz Państwa Polskiego pozytywnego załatwienia wnioskowanych spraw. Wcześniejsze bowiem starania osób prywatnych, organizacji społecznych, religijnych i politycznych o nadanie Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski oraz dotyczące odzyskania przez nasz Naród godła, które dawniej symbolizowało Polskę wolną, suwerenną i katolicką nie przyniosły dotąd żadnego skutku.

Aby zobligować Sejm Rzeczypospolitej do przeprowadzenia powyższego referendum z inicjatywy obywatelskiej, nasz wniosek w tej sprawie musi uzyskać poparcie co najmniej 500 tys. obywateli polskich uprawnionych do głosowania. Dlatego wszystkich naszych Rodaków, którzy pragną, aby nadrzędną władzą nad urzędami Państwa Polskiego była duchowa władza Jezusa Króla Polski, potwierdzona chrześcijańską symboliką godła Polski, wzywamy do powszechnej mobilizacji na rzecz zbierania podpisów poparcia dla zamierzonego referendum na kartach według załączonego wzoru oraz do szerokiej akcji uświadamiającej: jakie są cele tego referendum, co oznaczałby sprzeciw wobec tej inicjatywy, jakie będą konsekwencje głosów oddanych za lub przeciw Jezusowi Królowi.

W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Przewodniczący Ruchu
Wiceprzewodniczący Ruchu
Prezes Stronnictwa

Obrony Rzeczypospolitej
Obrony Rzeczypospolitej
„Polska Racja Stanu”


prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk
mgr Józef KureckiWyjaśnienie
1. W sprawie nadania tytułu: Jezus Król Polski

Tytuł Jezus Król Polski nie powinien dziwić Polaków kochających swoją Ojczyznę i uważających się za katolików. Należy się on Zbawicielowi, który za cenę przelanej krwi nabył na wieczne panowanie również nasz Naród. W 2006 roku zawiązała się inicjatywa poselska (niezrealizowana), zmierzająca do nadania Chrystusowi tytułu Jezus Król Polski z okazji 350. rocznicy nadania przez króla Jana Kazimierza Matce Bożej tytułu Królowej Polski (1656 r.), potwierdzonego przez Sejm RP (1764 r.) oraz z okazji 50. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, zwieńczonych wezwaniem, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi.

Wziąwszy pod uwagę, że Matka Najświętsza po to objawiła się naszemu Narodowi jako jego Królowa, by doprowadzić nas do uznania Jezusa Królem Polski, nie można pozwolić, by ta inicjatywa poselska poszła w zapomnienie i należy ją kontynuować, mimo sprzeciwu środowisk jej wrogich, na drodze referendum. Jeśli kiedyś najwyższa władza (Król i Sejm RP) nadała i zatwierdziła tytuł: Maryja Królowa Polski, również dzisiaj najwyższa władza (Prezydent i Sejm RP) może nadać tytuł: Jezus Król Polski. Bogu Królowi należy się bowiem cześć i chwała, i uwielbienie od Maryi, Królowej Polski i od naszego Narodu. Tej dziejowej powinności nie może przeczyć wymowa obowiązujących dziś w Polsce symboli narodowych.

2. W sprawie zmiany godła państwowego

Najważniejszym symbolem narodowym jest godło państwowe. Godło Państwa Polskiego kształtowało się na przestrzeni wieków bytności naszego Narodu, stającego nieustannie w obronie Ojczyzny wolnej, suwerennej i katolickiej. Na mocy Ustawy z 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej godło polskie uzyskało symbolikę najpełniej wyrażającą tradycję narodową i dziedzictwo przodków.


Godło Polski z 1919r.

Każdy symbol w tym godle jest niezwykle ważny. Orzeł, ptak królewski — symbol Królestwa Polskiego; kolor biały — symbol uczciwości i dobra; tło czerwone, kolor królewski — symbol męstwa; złote szpony i dziób orła — również symbol królewski; korona zamknięta ośmioma pałąkami - symbol pełnej suwerenności władzy i wolności Polski; krzyż na szczycie korony — symbol państwa chrześcijańskiego; korona zamknięta z krzyżem — symbol doczesnej władzy świeckiej nad narodem katolickim, ale również duchowej i wiecznej władzy nad nim Jezusa Chrystusa, Króla królów. Dla Narodu przeszłość jest tak samo cenna jak jego przyszłość i choć przeminęli królowie ziemscy, to nigdy nie przeminie Jezus, Król Niebieski. Dlatego godło z 1919 roku w swej symbolice najpełniej wyraża chlubną historię Polski i wskazuje na jej ostateczny cel.

Godło powyższe zostało zmienione w dniu 13 grudnia 1927 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego po objęciu rządów w Polsce przez socjalistów, pozostających w ścisłym związku z masonerią światową (po przewrocie majowym, w latach 1926-1939, na 17 premierów 13 było masonami). Nie przypadkowo zatem w nowym godle zmieniona została najważniejsza symbolika: Orzeł Biały otrzymał koronę otwartą bez krzyża, a na ramionach jego skrzydeł pojawiły się pięcioramienne gwiazdki.


Godło Polski z 1927r.

Korona otwarta — symbol państwa zależnego, niesuwerennego; usunięcie krzyża z korony — symbol detronizacji Jezusa Króla; pięcioramienna gwiazda jest to pentagram — ważny symbol magiczno-okultystyczny, a także satanistyczny. Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii okultystycznej, magii ceremonialnej i kabały żydowskiej. Bywa interpretowany jako symbol człowieka będącego w drodze do „samoubóstwienia" bądź jest symbolem gnozy, tj. wiedzy tajemnej. W niektórych przypadkach znak ten jest używany jako symbol „dobrego" Lucyfera. Pięcioramienna gwiazda stała się symbolem bolszewików za sprawą Żyda Lwa Trockiego (Bronsztejna), członka loży masońskiej Wielki Wschód, który zdawał sobie sprawę z jej ezoterycznego sensu.


Orzeł Marynarki
Wojennej RP

W Polsce powojennej okupowanej przez bolszewików z godła narodowego usunięto koronę, ale pozostawiono gwiazdki na skrzydłach orła. Obecne godło Polski Sejm RP przyjął 9 lutego 1990 roku. Poza niewielką stylizacją sylwetki orła w symbolice powrócono do godła Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 roku. Stąd Orzeł Biały ma koronę otwartą bez krzyża oraz pięcioramienne gwiazdki na ramionach skrzydeł. Na mocy Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku właściwą symbolikę zachowały tylko niektóre orły wojskowe.

Należy pamiętać, że najeźdźcy, okupanci, wrogowie Polski suwerennej i katolickiej, jawni lub skryci, odzierali godło naszego Narodu z symboli godności i chwały, znacząc je swoistym piętnem — symboliką masońsko-okultystyczną. Z tych względów żądamy zmiany godła narodowego przez przywrócenie mu symboliki zgodnej z naszą narodową i religijną tradycją.

Głosujmy i módlmy się, aby Jezus Król przywrócił Polsce znaki zwycięstwa.

Opracował w oparciu o materiały źródłowe
ks. Tadeusz Kiersztyn

Copyright© Stronnictwo Polska Racja Stanu